• Vietnam: +84 24-38216192
  • telin@telin.com.vn


Cơ cấu

BAN LÃNH ĐẠO


Mr_Hai.jpgChủ tịch, kiêm Tổng Giám Đốc
Lê Tuấn Hải
Ms_Nghia.jpgPhó tổng giám đốc Bất động sản Dân dụng
Lê Thị Nghĩa
Mr_Son.jpgPhó Tổng giám đốc Bất động sản Công nghiệp
Hoàng Thiếu Sơn
Mr_Huong.jpgPhó tổng giám đốc TM&KT
Lê Văn Hướng
Ms_Bien.jpgPhó tổng giám đốc Tài chính
Nguyễn Thị Biên