• Vietnam: +84 24-38216192
  • telin@telin.com.vn


Giới thiệu chung

Quá trình hình thành và phát triển

  • Ngày 9/9/1995 thành lập Công ty TNHH Kỹ nghệ và Hạ tầng Telin
  • Ngày 22/8/2007 chuyển đổi thành Công ty cổ phần Kỹ nghệ và Hạ tầng Telin
    Ngày 11/12/2018 chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Tập đoàn TELIN ( TELIN GROUP) 

Lĩnh vực kinh doanh chính

  • Bất động sản
  • Tài chính
  • Thương mại & kỹ thuật

Công ty thành viên


Công ty Cổ phần TENSA