• Vietnam: +84 24-38216192
  • telin@telin.com.vn


Dự án đổi đất lấy hạ tầng đường BT liên tỉnh Hà nội - HưngYên (tham gia cổ đông)


Dự án đổi đất lấy hạ tầng đường BT liên tỉnh Hà nội - HưngYên (tham gia cổ đông)